Visie atletiekclub Bonheiden en Jeugdcel PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Administrator   
maandag, 08 februari 2010 20:36

 

Door :

een bewuste keuze in functie van haar reële mogelijkheden wil Bonheiden AC als autonome club streven naar een gestructureerde werking.

 

Op een manier dat :

bullet zowel aan de jeugd aan de als volwassenen een representatief maar beperkt aantal activiteiten wordt aangeboden als initiatie of specialisatie.
bullet in de jeugdcategorieën, tot en met miniem, er een brede basis zal gelegd worden maar met een duidelijk accent naar loopnummers
bullet de club de ambitie heeft om op het vlak van loopnummers regionaal en nationaal een hoofdrol te spelen
bullet via een structureel jeugdbeleid de doorstroming kan verzekerd worden en de drop out vermeden wordt
bullet de trainers de verantwoordelijkheid hebben om de deelname aan wedstrijden te stimuleren en alzo de clubbelangen naar buiten toe te profileren
bullet het trainerspotentieel, in functie van de noden, zal aangepast worden met een duidelijke taakomschrijving en bindende afspraken in functie van de clubdoelstellingen
bullet elk sportief racisme moet vermeden worden
bullet deze visie wordt onderschreven door de Raad van Beheer, het bestuur en trainers

 

Zodat :

de leden van atletiekclub Bonheiden, volwassenen en jeugd, op een structurele, pedagogische en professionele manier getraind en begeleid worden om de club te vertegenwoordigen op wedstrijden en organisaties.

 

Doel: 

  • Het voorstellen, uitwerken en organiseren van activiteiten, andere dan de standaardcluborganisaties, met de jeugd als voornaamste doelgroep.
  • Het werkingsgebied aanvullend is en in samenspraak met het dagelijks bestuur.

Werkgebied:

bullet Het werkgebied kan vrij ruim beschouwd worden, maar moet steeds kaderen en overeenstemmen met de visie van Bonheiden Atletiek.
bullet Er zullen geen organisaties opgezet worden waarbij andere sporttakken gepromoot worden.
bullet Alle activiteiten staan in het teken van atletiek of zijn ten voordele van de atletiekclub.
bullet Op het vlak van officiële wedstrijden kan de jeugdcel alleen voorstellen formuleren, maar de uiteindelijke organisatie zal steeds gebeuren door het dagelijks bestuur.

Verantwoordelijkheden:

bullet De hoofdverantwoordelijkheid voor alle activiteiten en organisaties die door de jeugdcel zullen opgezet worden, zal steeds gedragen worden door het dagelijks bestuur.
bullet De jeugdcel zal instaan voor de organisatie, de praktische uitwerking en de opvolging van de activiteit, na akkoord van het dagelijks bestuur.
bullet De voorstellen, scoop, planning en afsluitrapporten zullen steeds ter goedkeuring voorgelegd worden aan het dagelijks bestuur.

Budget:

bullet Er zal geen jaarbudget voorzien worden voor de werking van de jeugdcel.
bullet Alle onkosten zullen gedragen worden door de Atletiekclub.
bullet In de mate van het mogelijke zal men trachten een budgettair evenwicht te bereiken bij het organiseren van de activiteiten.
bullet Speciale activiteiten kunnen opgezet worden met als doel het financieren van andere activiteiten. Deze link tussen dergelijke activiteiten zal voorafgaand besproken worden met het dagelijks bestuur. Het debet en credit alsook het uiteindelijk saldo zullen overgemaakt worden aan het dagelijks bestuur, na het afsluiten van de beide activiteiten.
Een negatief saldo bij het afsluiten van de activiteit, zal door de Atletiekclub gedragen worden.

Leden:

bullet De voltallige trainersgroep kan deel uitmaken van de jeugdcel in functie van de organisatie. Deze groep zal aangevuld worden met vrijwilligers.
bullet Een maximaal aantal wordt niet vastgelegd en kan varieren.

Structuur:

Een van de trainers zal steeds de leiding nemen over de activiteit. De overige taken zullen verdeeld worden in functie van de activiteit.

Rapportering:

bullet De rapportering naar het bestuur zal gebeuren op regelmatige basis, telkens door de trainer die de leiding heeft over de activiteit en een tweede persoon uit het team.
bullet Alle rapportering zal gebeuren op basis van werkverslagen.

 

 

 

 

 

 

 Laatst aangepast op zaterdag, 06 november 2010 22:22